Marketingové podmienky

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov súlade s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrane údajov), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, a to  môže byť konkrétne: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, informácie o vozidle, adresa prevádzkovateľovi spoločnosti JP-AUTO s.r.o., so sídlom Dolné Hony 425/23, Nitra 949 01 Slovenská republika, IČO: 52 183 360, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 47381/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Tento súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií, tzv. „newsletters“, ako aj oznámení ohľadom produktov a obchodných činností Prevádzkovateľa a s Prevádzkovateľom spriaznených spoločností/osôb. Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne, jeho obsahu ste porozumeli, čo ste prejavili jeho zakliknutím.

Tento súhlas poskytujete na dobu 3 rokov, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na info@jpauto.sk.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov zverejnených na webovej stránke www.jpauto.sk.

ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE